Akkol Ayra Belentgyz
Feriya Firiuda Fliki
Gul-Oylyk Kichitorgai
Ozariya Pamela Pamela
Sara Saryyagyz Toidjakhan