Akkol Ayra Belentgyz
Feriya Fliki
Gul-Oylyk Kichitorgai Ozariya
Pamela Rubai-Geli Rukhly
Sara Saryyagyz Toidjakhan