Akargul Akkol Ayra
Belentgyz Feriya Fliki
Gul-Oylyk Kichitorgai
Okgunly Ozariya Pamela
Rubai-Geli Rukhly Sara
Saryyagyz Toidjakhan