PRIA hobuslaste register - https://ariel.pria.ee/hobu/

 

DOKUMENTATSIOON

Hobuse passi taotlus

Passi tagastamise ja utiliseerimise kord

Hobuste nimekiri

Paarituste registreemisleht

Paaritustunnistus ja varsa sünnileht

Hobuse identifitserimisleht

 

ÕIGUSAKTID


Loomakaitseseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/13331263?leiaKehtiv

Loomatauditõrjeseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/11812201202

Põllumajandusloomade aretuse seadus RT I 2002, 96, 566: https://www.riigiteataja.ee/akt/118122012020

PM 21.12.2009 määrus nr. 128: Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/13251737

PM 18.12.2002 määrus nr. 86: Aretuslooma ja aretusmaterjali aretuseks sobivaks tunnistamise ning aretuseks sobivaks tunnistatud aretuslooma ja aretusmaterjali kasutamise alused: https://www.riigiteataja.ee/akt/231497

PM 18.03.2010 määrus nr. 33: Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/105042012007

Loomade ning loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/118122012022

Imporditavate loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõuded: https://www.riigiteataja.ee/akt/108052012007

PM 04.03.2004 määrus nr. 19 Üksnes hobuse, lamba või kitse sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal hobuse, lamba või kitse pidamise, sealhulgas hobuse, lamba või kitse sperma kogumise, säilitamise, töötlemise ja väljastamise veterinaarnõuded, samuti lamba või kitse sperma kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja väljastamiseks kasutatava muu ettevõtte veterinaarnõuded: https://www.riigiteataja.ee/akt/911243

Hobuste registreerimine keskregistri: VV 06.06.2000 määrus 184 Põllumajandusloomade registri asutamine https://www.riigiteataja.ee/akt/13253474?leiaKehtiv
*** Euroopa Liidu seadused: http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do

92/353/EEC - the criteria for the approval or recognition of organizations and associations which maintain or establish stud-books for registered equidae

92/354/EEC - certain rules to ensure coordination between organizations and associations which maintain or establish stud-books for registered equidae

96/78/EC - the criteria for entry and registration of equidae in stud-books for breeding purposes

96/79/EC - the zootechnical certificates of semen, ova and embryos from registered equidae

90/427/EEC - the zootechnical and genealogical conditions governing intra-Community trade in equidae

90/428/EEC - trade in equidae intended for competitions and laying down the conditions for participation therein

92/216/EEC - the collection of data concerning competitions for equidae as referred to in Article 4 (2) of Council Directive 90/428/EEC

EC nr. 504/ 2008 - methods for the identification of equidae