918 SENAGAT
Photo from Konevodstvo i Konnyi Sport, 7/1988