935 YULDUZ


Photo from Konevodstvo i Konnyi Sport, 7/1988

Photo from Konevodstvo i Konnyi Sport, 6/1976


www.maak.ru