Akargul Akkol Ayra
Belentgyz Feriya
Kichitorgai Okgunly Ozariya
Pamela Pelen Rukhly
Sara Saryyagyz Toidjakhan